Torebki, torebki skórzane, nesesery - Nucelle.pl

Zamówienia

phone 537 025 025
phone 536 025 025

Odbiór osobisty

Lublin ul. Jutrzenki 24
Poniedziałek - Piątek:
09:00 - 17:00

Kategorie

Zaloguj się

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

PHU Nidea ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.nucelle.pl”

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z Nidea Sp. z o.o. w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.*

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ