Torebki, torebki skórzane, nesesery - Nucelle.pl

Zamówienia

phone 537 025 025
phone 536 025 025

Odbiór osobisty

Lublin ul. Sławinkowska 124
Poniedziałek - Piątek:
09:00 - 17:00

Kategorie

Zaloguj się

Regulamin

NUCELLE

I Dane Sprzedającego

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.nucelle.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.nucelle.pl jest prowadzony przez:

Nidea sp. z o.o.
z siedzibą w: Sławinkowska 124 , 20-810 Lublin
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000433971,

Nip 946-264-09-74, regon 061464539,

zwany dalej „Sprzedającym”.

3. Adres do korespondencji:

Nidea Sp. z o.o.
Sławinkowska 124 , 20-810 Lublin
tel. : +48 537 025 025
e-mail: Biuro@nidea.pl

II Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zakup w sklepie internetowym www.nucelle.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Do kasy".
8. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
10. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
12. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.bagexpress.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „DO KASY", co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Kupującego woli związania umową. Cena widoczna po „przejściu DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania ewentualnych kodów rabatowych. Cena, za którą Kupujący dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Kupującemu w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia i jest to zawsze obowiązująca cena sprzedaży, co znaczy w szczególności, że nie mają znaczenia oznaczenia na metce. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Kupującemu na wysyłanym wraz z towarem paragonie, a gdy Kupującym jest przedsiębiorca – w fakturze Vat.
16. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
17. Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
18. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.

III Odstąpienie od umowy

19. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, gdy zostało wysłane na piśmie na adres: Nidea sp. z .o.o. Mełgiewska 9F , 20-209 Lublin przed upływem terminu. Decyduje data stempla pocztowego. Przed wysłaniem na piśmie Kupujący wysyła takie oświadczenie w formie elektronicznej na adres info@nidea.pl. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie sklepu.
20. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy i odebrania zwracanego towaru, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Kupujący zwraca towar w stanie niezmienionym (nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania).
21. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
22. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
23. Kupujący ponosi koszty:
a) stanowiące różnicę poniesionych kosztów dostarczenia towaru i najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedającego.
b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów
24. . Kupujący zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem paragonu.

IV Reklamacje

25. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksie Cywilnym w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.
26. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu do siedziby Sprzedającego (ul. Sławinkowska 124 , 20-810 Lublin), wraz z opisem przyczyny reklamacji i dowodem zakupu.
27. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem, opisu przyczyny reklamacji i dowodu zakupu.
28. Sprzedający zwraca Kupującemu koszt wysłania towaru, o ile nie przekracza on kosztu przesłania przesyłki ekonomicznej Pocztą Polską, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

V Ochrona danych osobowych

29. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883 z 1997 roku).
30. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
31. Dane osobowe, umieszczone w bazie sklepu www.baexpress.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

VI Pozostałe ustalenia

32. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
33. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz innych właściwych ustaw.
34. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: gdy następują istotne zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedającego działalności, wprowadzane zostają udogodnienia zawiązane z zawieraniem i rozwiązywaniem umowy, w przypadku zmiany danych adresowych przedsiębiorcy, zmiana firmy (nazwy), formy prawnej przedsiębiorstwa, czy też jakichkolwiek zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem sklepu, a mających związek z konsumentem. Zmiana dokonuje się poprzez umieszczenie na stronie informacji o niej oraz zamieszczeniu treści nowego regulaminu.
35. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwości ogólnej albo przemiennej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.


Torebki, modne skórzane torebki, nesesery © 2011-2013 Nucelle

 

Kopertówki, kuferki, Aktówki, Modne torebki, Lisotonoszki, Torebki na ramię, Torebki do ręki , Torebki klasyczne , Skórzane portfele

Sklep internetowy Shoper.pl